TORINO
7 aprile 2017
torino
hiroshima mon amour
Website
07Apr2017
 Via Carlo Bossoli, 83, 10134 Torino

Ingresso 15 euro

Dalle 22:00

@ Hiroshima Mon Amour

Via Carlo Bossoli, 83, 10134 Torino